ประชุมวิชาการระดับชาติ

คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 3
(The Third National Conference on Quality Management and Technology Innovation)
ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561

หลักการและเหตุผล


          การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่เน้นพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อสร้างและ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน มีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศมีการให้บริการด้านวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามระดับ ความเชี่ยวชาญของสถาบันโดยดำเนินการควบคู่ไปกับ พันธกิจอื่นที่สถาบันอุดมศึกษา จะต้องดำเนินการ ทั้งภารกิจด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การบริหาร จัดการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และเป็นคนดีของสังคม เป็นการนำประเทศไทยให้ก้าวทันและแข่งขันได้ในเวทีโลก มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสถาบัน ตามพันธกิจดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยสถาบัน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน วิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคมและเป็นเวทีด้านการวิจัยและวิชาการ สำหรับบุคลากรจากสถาบันการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนให้หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพมีความเข้มแข็ง และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมร่วมกันอย่างแท้จริง

          จากหลักการและเหตุผล ดังกล่าว มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจึงกำหนด จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
2) เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนความคิด ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ประกอบการที่ใช้งานวิจัย เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
3) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ให้กว้างขวางแพร่หลายยิ่งขึ้น

กำหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก


กิจกรรม วันที
1. เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ 9 มี.ค. 61- 5 พ.ค. 61
2. ประกาศผลการพิจารณาบทความเพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ 9 พ.ค. 61
3. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและชำระค่าลงทะเบียน 9 มี.ค. 61 - 10 พ.ค. 61
4. นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ 19 พฤษภาคม 2561
5. เผยแพร่ Proceedings 20 มิถุนายน 2561

ใบสมัครและการนำเสนอบทความ

บริการข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และผู้เข้าร่วมการท่องเที่ยว


Oral Presentation

รายชื่อบทความ ที่เข้าร่วมประชุม

ใบสมัคร รูปแบบการนำเสนอ

Poster Presentation

รายชือโปสเตอร์ ที่เข้าร่วมการประชุม

ใบสมัคร รูปแบบการนำเสนอ

เที่ยวอุบลราชธานี (One day trip)

วัดหนองป่าพง-บ้านคำปุน-ร้านกลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไหม-หลวงพ่อเงิน-หาดบุ่งสระพัง-วัดพระธาตุหนองบัว

กำหนดการท่องเที่ยว ใบสมัคร


เอกสารการประชุม

ไฟล์เอกสารสำหรับงานประชุมวิชาการ

กำหนดการประชุม
หนังสือเรียนเชิญเข้าประชุม

ประเภทบทความ

เปิดรับบทความวิจัยในกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

Paris

ห้องที่ 1

ด้านการศึกษา

Paris

ห้องที่ 2

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Paris

ห้องที่ 3

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Paris

ห้องที่ 4

ด้านบริหารธุรกิจ


รายละเอียด

รูปแบบการนำเสนอผลงาน


แบบบรรยาย (Oral presentation)   |   แบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
รายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทความวิจัย

อัตราค่าลงทะเบียน

Choose a payment plan that works for you

บุคคลทั่วไป

นำเสนอผลงาน

บุคคลทั่วไป

เข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการ

บุคลากรและนักศึกษา

สถาบันที่ร่วมจัดงานนำเสนอผลงาน

นักศึกษา/ศิษย์เก่า UMT

เข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการ

การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาอุบลราชธานี ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น” เลขที่บัญชี 256-448708-6
กรุณาส่งเอกสารใบนำฝากเงิน (Deposit Slip) ใบสมัครมายัง ดร.ภานุมาศ จินารัตน์ เลขานุการ
การประชุม ทางโทรสาร: 045-283773 หรือ e-mail: [email protected]

ติดต่อเรา

Contact us and we'll get back to you within 24 hours.

THE EASTERN UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
749/1 Chayangkul Rd. Mueang District, Ubonratchathani, Thailand 34000

  ดร.ภานุมาศ จินารัตน์    ผอ.สํานักวิจัยและบริการวิชาการ

  โทรศัพท์ (045)283770-2 ต่อ 1404 หรือ 092-1756951 แฟกซ์ 045-283773

  [email protected]